top of page

Don't Give Up

�� را دریافت کنم و آن را تمام کنم؟ Omicron آیا باید

اجتناب ناپذیر 19-COVID ما این طرز فکر را از دوستان و خانواده خود شنیده ایم. اما ما اینجا هستیم تا به شما بگوییم که ابتال به �� .نیست و اکنون زمان آن نیست که دستان خود را به هوا پرتاب کنیم

Omicron ممکن است کمتر باعث آسیب ریه و بیماری شدید شود، اما خفیف نیست. برای درک بهتر تأثیر بالقوه Omicron نوع .(بر جمعیت به داده های بیشتری نیاز داریم )1

به راحتی در حال گسترش است و بیمارستان ها در حال گسترش هستند. بستری شدن در بیمارستان به سرعت در حال Omicron در کانادا از 4113 به 6926 افزایش یافت و 290 19-COVID افزایش است. بین 3 تا 10 ژانویه، بستری شدن در بیمارستان (بستری شدند. )2 ICU در 19-COVID بیمار دیگر

اینما متوجه شدیم که صحبت در مورد "صاف کردن منحنی" یک دژاووی جدی در سال 2020 به ارمغان می آورد. �� اما واقعاً همان کاری است که باید انجام دهیم! کارکنان مراقبتهای بهداشتی فقط با تعداد موارد بیسابقه سر و کار ندارند، بلکه پرسنل آنها .(4، 3 (19-COVID بسیار کم است. دالیل مختلفی برای این وجود دارد، از جمله آلوده شدن کارکنان مراقبت های بهداشتی به اثرات این موج فراتر از این ویروس است - کل سیستم مراقبت های بهداشتی ما ناپایدار می شود

همه افراد مبتال به کووید-19 نخواهند شد و کاهش سرعت شیوع اهمیت دارد. ما می دانیم که بسیاری از شما هر کاری که می توانید انجام می دهید و هنوز هم آلوده خواهید شد، اشکالی ندارد. هیچ شرمی در ابتال به کووید وجود ندارد )این یک بیماری همه گیر است، تقصیر شما نیست(. واکسن ها به شما کمک می کنند تا از بیمارستان دور بمانید. بیایید به مراقبت از یکدیگر ادامه دهیم. در صورت

ابتال، ایزوله کنید و به افراد نزدیک اطالع دهید. الیههای محافظ )ماسک، تهویه، تجمعات محدود( را ادامه دهید و اولین، دومین یا �� .بوستر شات خود را دریافت کنید. هر گونه کاهش در انتقال می تواند زندگی را نجات دهد

همانطور که دوست ما اد یونگ درست قبل از کریسمس نوشت: "ماهیت عفونی یک ویروس به این معنی است که یک تصمیم (نادرست کوچک می تواند صدمات تصاعدی ایجاد کند، اما همچنین یک تصمیم عاقالنه کوچک می تواند به نفع تصاعدی باشد." )5

.این پست را به اشتراک بگذارید و اگر سوالی دارید در خدمت شما هستیم

Translator: Sadaf Adnan


Editor: Noor-ul Wara

bottom of page