top of page

Morning -After Pills vs. Abortion Pills

پیشگیری از بارداری اضطراری اغلب با قرص های سقط جنین اشتباه گرفته می شود، اما آنها یکی نیستند!


قرص های صبح بعد از ظهر یک نوع پیشگیری از بارداری اورژانسی است که برای جلوگیری از بارداری و به طور غیرمستقیم سقط جنین استفاده می شود، در حالی که از قرص های سقط جنین برای پایان دادن به بارداری ثابت استفاده می شود.


هر دوی اینها برای کاهش مرگ و میر ناشی از سقط جنین ناایمن در میان زنان و افراد دارای تنوع جنسیتی ضروری است.


منابع: tinyurl.com/SUFMorningAfterAbortionPills


#ScienceUpFirst #LaSciencedAbord

Sadaf Adnan

bottom of page