top of page

The Menopause Journey

واقعا چه زمانی فردی یائسه می شود؟

یائسه محسوب می شود


.ممکن است تعجب کنید که بدانید تنها زمانی که یک فرد دارای رحم بیش از 12 ماه پریود نشده باشد، رسماً

دوره های منتهی به یائسگی، که در آن تغییرات هورمونی زیادی رخ می دهد، پری یائسگی نامیده می شود. دانستن تفاوت بین

.یائسگی و قبل از یائسگی بسیار مهم است به خصوص اگر درمان های هورمونی در نظر گرفته شود

.باشید (MHT (مراقب پست ما در مورد پروژسترون برای تعریق شبانه قبل از یائسگی و هورمون درمانی یائسگی

منابع: tinyurl.com/SUFMenopauseJourney

#ScienceUpFirst #LaSciencedAbord

SADAF.A

bottom of page